Loyalty program

BUY AND SAVE.

At The Cakes, you can take advantage of our loyalty program. Do you run your own pastry shop? Or do you create sweet baked goods to order? Do you need new confectionery or kitchen accessories? Be sure to join our loyalty program and you will gain additional benefits. Buy products from our online confectionery store and receive discounts for larger purchases! After you earn another discount threshold - the prices visible in the store will be automatically reduced by the value of the discount you are entitled to.

What are the benefits of participating in The Cakes loyalty program?

Extra discount Total purchases
3% 500 zł
5% 1000 zł
8% 2500 zł
10% 5000 zł
15% 10000 zł


A registered customer achieves successive discount thresholds as he places orders whose total value exceeds a given discount threshold amount. Once a given discount threshold is exceeded, the discount will be activated in the next order. The first discount threshold is after purchasing products for a minimum of PLN 500, and the value of the discount is 3%. Subsequent thresholds are 5% discount after placing orders for a total of PLN 1,000, 8% discount after placing orders for a total of PLN 2,500, 10% discount after placing orders for a total of PLN 5,000. The highest of the thresholds means as much as 15% discount, and in order to achieve it, it is enough to exceed the total amount of orders placed of PLN 10,000.

FAQ

Frequently Asked Questions

You automatically join the Loyalty Program when you create an account in the Store and make your first order.

Each discount threshold will accrue according to the principle of its operation on the next day after receiving an order that meets the requested condition. Sequentially 3% after spending 500zł, 5% after 1000zł, 8% after 2500zł, 10% after 5000zł and 15% after 10000zł

The system will subtract the amount of the returned product from the total collected order pool and update the value of the granted discount threshold.

The discount is not valid on sale products.

You can check the current status in real time in your account panel.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO THE CAKES („RegProgLoj”).

RegProgLoj określa zasady udziału w programie lojalnościowym pod nazwą „Program Lojalnościoowy”, skierowanym do klientów sklepu internetowego www.thecakes.pl. RegProgLoj zawiera warunki uczestnictwa w Programie.

Definicje

Organizator - The Cakes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000557793, NIP 9522136973, REGON 361541791

Program – Program Lojalnościowy The Cakes prowadzony przez Organizatora.

Regulamin sklepu internetowego www.thecakes.pl – regulamin określający zasady korzystania ze sklepu internetowego www.thecakes.pl, zasady składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym www.thecakes.pl, dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania płatności przez klienta za zakupione produkty, uprawnienia klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, w sklepie internetowym www.thecakes.pl.

Konto – konto utworzone w sklepie internetowym www.thecakes.pl, które wymaga podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Uczestnik/Użytkownik – osoba fizyczna zamieszkująca terytorium Polski, pełnoletnia, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, która skończyła co najmniej 13 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która bierze udział w Programie.

Sklep - sklep internetowy Organizatora znajdujący się pod adresem www.thecakes.pl.

 

§1 Zasady ogólne

1. Program Lojalnościowy The Cakes jest programem działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skierowanym do wszystkich zarejestrowanych użytkowników sklepu internetowego The Cakes

2. W ramach Programu Lojalnościowego w zamian za dokonane w Sklepie zakupy Uczestnikowi przyznawane są określone korzyści związane z działalnością Organizatora.

3. Program jest wprowadzony na czas nieokreślony.

 

§2 Przystąpienie do Programu

1.  W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem oraz założyć konto w Sklepie.

2.  Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

3.  W rozumieniu RegProgLoj dniem przystąpienia do Programu jest dzień założenia konta Użytkownika w Sklepie.

 

§3 Dane osobowe i prywatność

1.  Dane zawarte i podane przez Uczestnika podczas rejestracji konta w Sklepie trafiają do bazy danych i wraz z historią transakcji dokonywanych przez Uczestnika w Sklepie będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych w celu prowadzenia Programu zgodnie z Regulaminem.

2.  Dane Uczestnika będą przetwarzane w szczególności w celu wysyłania na adres e-mail i/lub numer telefonu komunikacji bezpośrednio związanej z udziałem w Programie, obejmującej spersonalizowane oferty przeznaczone dla Uczestników oraz inne informacje bezpośrednio związane z udziałem w Programie. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności, dostępnej na stronie https://thecakes.pl/pl/content/3-polityka-prywatnosci.

3.  Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych. Zmiana danych osobowych na Koncie jest też możliwa w przypadku, kiedy Uczestnik posiada założone Konto.

4.  Uczestnik, który w ramach swojego udziału w Programie nie chce otrzymywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS) informacji dotyczących ofert specjalnych i innych korzyści przeznaczonych dla niego w ramach Programu, może w każdym czasie zgłosić Organizatorowi rezygnację z otrzymywania takich informacji. W przypadku rezygnacji, o której mowa powyżej, Uczestnik nie będzie mógł otrzymać za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o korzyściach w Programie (w tym informacji o promocjach i wydarzeniach przygotowanych przez Organizatora dla Uczestników), zaś Organizator będzie w tym zakresie zwolniony z obowiązku przesyłania takich informacji oraz będzie zobowiązany do ich niewysyłania Uczestnikowi.

 

§4 Ogólne zasady Programu

1.  Na Koncie Użytkownika Sklepu zbierane są – w celu realizacji Programu – informacje związane z aktywnością konsumencką Uczestnika, tzn. częstotliwością dokonywania zakupów towarów, zawartością koszyka zakupowego oraz wartości zrealizowanych zamówień poprzez Sklep.

2.  Przywileje z uczestnictwa w Programie polegają w szczególności na uzyskiwaniu rabatów, których wysokość zależna jest od sumarycznej wartości brutto zrealizowanych zamówień w Sklepie na Koncie.

3.  Rabaty uzyskuje się poprzez przekroczenie kwot przedstawionych poniżej w pkt. 5, wynikających z sumy zrealizowanych zamówień. Uzyskuje się je przy kolejnych zamówieniach.

4. Progi rabatowe możliwe do uzyskania w Programie są następujące:

      przekroczenie kwoty 500 zł za zakupy – rabat 3%

      przekroczenie kwoty 1000 zł za zakupy – rabat 5%

      przekroczenie kwoty 2500 zł za zakupy – rabat 8%

      przekroczenie kwoty 5000 zł za zakupy – rabat 10%

      przekroczenie kwoty 10000 zł za zakupy – rabat 15%

5.  Po zalogowaniu się na Konto, do którego został przyznany jeden z w/w progów, ceny prezentowane w Sklepie będą obniżone o wartość rabatu przypisanego do konkretnego progu.

6.  Rabaty naliczane z Programu nie dotyczą:

      - produktów z kategorii „Wyprzedaż”,

      - innych promocji ogłaszanych przez organizatora,

      - kodów rabatowych,

      - bonów upominkowych.

7.  Do wartości zrealizowanych zakupów stanowiących podstawę naliczania rabatów naliczane są wszystkie produkty i usługi zakupione w sklepie internetowym.

8.  Od wartości zrealizowanych zakupów odliczane wartości produktów, które zostały zwrócone w ramach zwrotu bez podawania przyczyny.

9.              Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych sposobów premiowania Uczestników za dokonywane zakupy w Sklepie, w szczególności w formie okresowych promocji lub innych akcji adresowanych do Uczestników.

 

§5 Zakończenie Programu, wykluczenie z Programu, ustanie uczestnictwa

1.Program obowiązuje na czas nieokreślony. Program wchodzi w życie z dniem 30.05.2023 r.

2.Organizator może zakończyć Program w każdym czasie, z ważnej przyczyny, jaką jest m.in.:

a)zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na Program i skutkująca koniecznością zakończenia Programu;

b)ekonomiczna nieopłacalność Programu;

c)wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej dotyczącej Programu i skutkującej koniecznością jego zakończenia;

d)wprowadzenie w miejsce Programu innych form działalności promocyjno-marketingowej The Cakes.

3.Zakończenie Programu nastąpi za uprzednim powiadomieniem Uczestników drogą e-mailową (na adres e-mail podany w związku z udziałem w Programie) wraz ze wskazaniem terminu zakończenia Programu. Powiadomienie o zakończeniu Programu zostanie dokonane z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 (trzydzieści) dni. Stosowna informacja o zakończeniu Programu będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona w Sklepie.

4.Organizator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest:

a)zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

b)wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub organ władzy publicznej, mającej bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego zmiany;

c)zmiana w zakresie przywilejów lub korzyści przewidzianych dla Uczestników w ramach Programu;

d)zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;

e)usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;

f)zmiany w zakresie procesu przystąpienia Uczestników do Programu;

g)przekształcenie Organizatora, zmiana jego formy prawnej, zmiana w zakresie nazwy (firmy) Organizatora, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych lub teleadresowych wskazanych w Regulaminie.

5.O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników mailowo (na adres e-mail podany w związku z udziałem w Programie), udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Stosowna informacja o zmianie Regulaminu będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona w Sklepie.

6.Zmieniony Regulamin wiąże Uczestnika, który przed wejściem zmiany w życie nie zrezygnuje z udziału w Programie lub – jeżeli zostanie udostępniona taka możliwość – zaakceptuje zmieniony Regulamin przed wejściem zmiany w życie. Rezygnacja z udziału w Programie w związku ze zmianą Regulaminu następuje zgodnie z pkt. 7 poniżej.

7.Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie przez wysłanie oświadczenia e-mailem na adres [email protected] lub poprzez kontakt z infolinią Sklepu pod numerem telefonu +48 884 333 206. Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia stosownego oświadczenia do Sklepu, wysłania e-maila lub telefonicznego poinformowania infolinii o rezygnacji, chyba, że Uczestnik zażąda natychmiastowego zakończenia swojego uczestnictwa w Programie.

8.Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Programu w sytuacji, gdy:

a)w ramach udziału w Programie Uczestnik dopuści się rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia Regulaminu; za rażące naruszenie Regulaminu uznaje się podanie przez Uczestnika w ramach udziału w Programie danych osobowych osoby trzeciej w celu podszycia się pod taką osobę jak również dopuszczenie się przez Uczestnika nadużycia mającego na celu uzyskanie nienależnych korzyści lub przywilejów w ramach Programu;

b)Uczestnik dalej narusza Regulamin, pomimo uprzedniego wezwania przez Organizatora do zaprzestania naruszania Regulaminu i postępowania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

9.O wykluczeniu z udziału w Programie na podstawie pkt. 8 powyżej, Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w związku z udziałem w Programie. Wykluczenie Uczestnika z Programu następuje ze skutkiem natychmiastowym.

10.              Z chwilą ustania uczestnictwa w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach związanych z realizacją Programu. Powyższe nie dotyczy tych danych, które Organizator – pomimo zakończenia uczestnictwa w Programie – zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo nadal przetwarzać dla celów podatkowych (w związku z korzyściami zrealizowanymi w ramach Programu), w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami byłego Uczestnika.

 

§6 Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje dotyczące Programu (w tym również co do poszczególnych promocji odbywających się w ramach Programu) mogą być zgłaszane do Organizatora:

a)pisemnie na adres siedziby The Cakes (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy);

b)za pośrednictwem e-maila na adres: [email protected] (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja – Program Lojalnościowy”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy).

2.Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, dokładny adres lub adres e-mail), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3.Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

4.Odpowiedź na reklamację udzielana jest przez Organizatora w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

5.Skorzystanie przez Uczestnika z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 

§7 Pozostałe informacje dla Uczestników

1.Z tytułu udziału w Programie nie są pobierane od Uczestnika żadne opłaty.

2.W ramach Programu komunikacja z Organizatorem następuje w języku polskim.

3.Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.