Polityka prywatności

  

I. Informacje ogólne

Niniejszy dokument zawiera wszystkie informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które udostępniasz nam za pośrednictwem zarządzanych przez nas stron internetowych („Polityka prywatności”).

Administratorem Twoich danych osobowych jest The Cakes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 00006557793, NIP 9522136973, REGON 361541791 ("Administrator").

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami:

- listownie na adres: The Cakes, ul. Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa;

- mailowo na adres: [email protected].

Postaramy się odpowiadać możliwie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, chyba, że z przepisów prawa wynika krótszy termin.

Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych do nas drogą elektroniczną.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osoba fizyczna identyfikowana jest w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

 

II. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie prawnej?

Twoje dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu zrealizowania umowy jaką między sobą zawieramy. Gdy kupujesz od nas produkt w sklepie internetowym, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nasz system sprzedażowy w celu zrealizowania transakcji, dostarczenia Ci zakupionych towarów, wystawienia faktury lub rachunku. Jeśli będziesz się do nas zwracał z pytaniami dotyczącymi Twojego zamówienia, Twoje dane osobowe będą również wykorzystywane dla udzielenia Ci odpowiedzi.

Jeśli zakładasz konto w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://thecakes.pl/ ("Sklep"), Twoje dane osobowe będą także przetwarzane dla potrzeb utrzymania Twojego konta w Sklepie i umożliwienia Ci logowania się w Sklepie i składania zamówień.

W przypadku przetwarzania Twoich danych, o których mowa powyżej, nie potrzebujemy na to przetwarzanie Twojej osobnej zgody. Przetwarzamy je na mocy ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

Ważne! Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzu zamówienia jest zawsze dobrowolne. Jeśli nie podasz jednak tych danych osobowych, które oznaczone są jako wymagane, nie będziesz mógł dokonać zakupu usługi lub towaru.

Jeżeli dokonałeś zakupu naszego towaru lub usługi, ale nie dokonałeś pełnej płatności (o ile system stwarza możliwość korzystania z towaru lub usługi przed dokonaniem pełnej płatności), będziemy mogli przetwarzać Twoje dane także w celu dochodzenia roszczeń. Również w tym zakresie nie potrzebujemy Twojej osobnej zgody, ponieważ w ten sposób realizujemy nasz uzasadniony interes prawny. Również bez Twojej zgody będziemy mogli przetwarzać w niezbędnym zakresie Twoje dane osobowe dla celów statystycznych i analizy biznesowej naszej działalności.

Ponadto, od czasu do czasu możemy odbierać od Ciebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych także w innych celach. Na przykład możesz nam udzielić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu marketingu usług i towarów oferowanych przez nas albo współpracujących z nami partnerów biznesowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej na podany przeze Ciebie e-mail lub numer telefonu (tzw. „Zgoda marketingowa”). W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą w każdym czasie możesz wycofać, a jej udzielenie jest zawsze dobrowolne. Nasze działania marketingowe mogą polegać m.in. na:

1. informowaniu Cię o naszych nowych produktach lub usługach, promocjach, programach lojalnościowych i programach partnerskich stosowanych przez nas, oraz wysyłania Ci zaproszeń do uczestnictwa w programach specjalnych;

2. przesyłanie lub udostępnianie Ci katalogów, biuletynów, materiałów promocyjnych i innych podobnych materiałów.

Twoja Zgoda marketingowa zostanie przez nas utrwalona, abyśmy mogli wykazać, że została ona nam udzielona.

W przypadku udzielenia Zgody marketingowej, będziesz otrzymywał informacje handlowe dotyczące towarów i usług oferowanych przez nas, a jeśli wyrazisz na to zgodę, także naszych partnerów handlowych.

Możesz także wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w innych celach, które przed wyrażeniem przez Ciebie zgody dokładnie Ci opiszemy.

Zawsze, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz w każdym czasie tę zgodę wycofać. Po wycofaniu zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w celu, dla którego wcześniej wyraziłeś zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

 

III. Odbiorcy lub kategoria odbiorców Twoich danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może zostać powierzone podmiotom współpracującym z nami. Powierzenie takiego przetwarzania następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy. Powierzenie przetwarzania danych oznacza, że podmioty trzecie uzyskają dostęp do Twoich danych, ale wyłącznie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu i w zakresie celów przez nas określonych.

W celu wykonywania umów, na podstawie których dokonujesz zakupu naszych towarów lub usług, Twoje dane osobowe mogą być powierzone w szczególności następującym podmiotom lub kategoriom podmiotów:

1. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,

2. podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa płatności,

3. podmiotom świadczącym usługi hostingowe na naszą rzecz,

4. podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne na naszą rzecz,

5. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne.

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingu towarów i usług oraz przesyłania Ci informacji handlowej, Twoje dane osobowe mogą zostać także powierzone podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi marketingowe, reklamowe, promocyjne. Twoje dane nie zostaną wykorzystane przez te podmioty do marketingu, sprzedaży lub promocji ich własnych towarów lub usług.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich bez Twojej odrębnej zgody.

 

IV. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania i rozliczenia składanych zamówień. W okresie działalności Administratora, Twoje dane osobowe będą przechowywane także na potrzeby wypełnienia obowiązków ciążących na nas (np. księgowe) lub dla realizacji naszych usprawiedliwionych interesów (cele statystyczne i analiza biznesowa).

W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia przez Ciebie oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, którego dotyczyła zgoda. Pomimo wycofania zgody, będziemy mogli jednak wciąż przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy (i tylko w takim zakresie) uprawniać nas do tego będzie prawo powszechnie obowiązujące (np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 

V. Prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci liczne uprawnienia. Należą do nich:

A. Prawo żądania dostępu do danych osobowych

W każdym czasie możesz od nas zażądać informacji o tym jakie Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz w jakim celu przetwarzamy te dane osobowe. Możesz się również do nas zwrócić z prośbą o informację, jakim podmiotom powierzyliśmy do przetwarzania Twoje dane osobowe. Jeśli informacje przekazane w sekcji „Okres przechowywania Twoich danych osobowych” są niewystarczające, na Twoje żądanie udzielimy Ci także bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie. Możesz także od nas żądać udzielenia wszelkich informacji związanych z Twoim prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych, jak i wszelkimi innymi prawami.

Co ważne, w każdym czasie możesz do nas wystąpić o wydanie Ci kopii przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia takich danych jest zawsze darmowa. W przypadku, gdy zwrócisz się o drugą ich kopię, możemy za jej wydanie naliczyć symboliczną opłatę pokrywającą koszty administracyjne związane z jej wydaniem. Jeżeli Twoje żądanie wydania kopii danych osobowych zostanie do nas przesłane drogą elektroniczną i nie będzie zawierać żądania wydania kopii w innej formie, wówczas kopię swoich danych osobowych również otrzymasz drogą elektroniczną. W przypadku, w którym wydanie kopii Twoich danych osobowych nie będzie mogło odbyć się bez ujawnienia danych osobowych innych osób, poinformujemy Cię o braku możliwości wydania Ci żądanej kopii.

B. Prawo żądania sprostowania danych osobowych

W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z żądaniem sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe. W każdym czasie możesz też żądać uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych.

C. Prawo żądania usunięcia danych osobowych

W każdym czasie możesz od nas zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

1. dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

2. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a po naszej stronie nie występuje ważny interes w ich przetwarzaniu, który byłby nadrzędny wobec Twojego prawa,

3. gdy stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem i zostanie to potwierdzone,

4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,

5. wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a ich przetwarzanie realizowane było właśnie na podstawie tej zgody.

We wszystkich tych przypadkach Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte bez zbędnej zwłoki.

Niemniej jednak, Twoje żądanie nie zostanie spełnione w następujących przypadkach:

1. gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne, abyśmy mogli się wywiązać z ciążącego na nas prawnego obowiązku wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,

2. gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych okaże się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informujemy, że jednym ze stosowanych przez nas technicznych środków ochrony danych osobowych jest tworzenie kopii zapasowych naszych systemów informatycznych. Jeżeli będziemy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych, podejmiemy wszelkie rozsądne działania, aby Twoje dane nie były dostępne także w razie konieczności przywrócenia kopii systemu.

D. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W przypadkach opisanych w niniejszej sekcji możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych rozumie się takie oznaczenie Twoich danych w naszych systemach, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości. Z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych możesz wystąpić, gdy:

1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych – wówczas ograniczymy ich przetwarzanie na okres pozwalający nam na sprawdzenie prawidłowości tych danych,

2. gdy stwierdzimy, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a mimo to sprzeciwisz się ich usunięciu z naszych systemów, lecz będziesz chciał ograniczenia ich przetwarzania,

3. stwierdzimy, że nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, a mimo to będziesz chciał ich zachowania w naszych systemach, gdyż uznasz, że jest to niezbędne, abyś mógł ustalić, dochodzić lub bronić swoich roszczeń,

4. zgłaszasz do nas sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do czasu stwierdzenia, czy nasz interes w przetwarzaniu Twoich danych nie jest nadrzędny wobec podstaw Twojego żądania.

Jeśli w powyższych przypadkach zgłosisz żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jedyną operacją jaką w stosunku do tych danych będziemy podejmować, będzie ich przechowywanie. Inne formy ich przetwarzania będą możliwe gdy wyrazisz na to zgodę albo gdy przetwarzanie takie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, a także gdy będzie to niezbędne dla ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zawsze Cię o tym poinformujemy.

E. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Gdy Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. cele statystyczne lub analiza biznesowa), będziesz mógł wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że wykażemy podstawy do ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy wykażemy, że nasz interes w przetwarzaniu Twoich danych jest nadrzędny wobec Twojego uprawnienia.

W przypadku udzielenia nam zgody marketingowej, w każdym czasie możesz żądać zaprzestania przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym właśnie celu.

F. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych

W przypadku, gdy będziemy Twoje dane osobowe przetwarzać w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody bądź w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy, będziesz mógł żądać od nas otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie pliku elektronicznego (np. excel) tak, abyś tymi danymi mógł się posłużyć także u innych podmiotów. Będziesz mógł od nas także żądać przekazania takiego pliku wskazanemu przez Ciebie innemu niż my administratorowi danych osobowych.

G. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, posiadasz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. Podstawy prawne

Niniejsza Polityka prywatności udostępniana jest w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z:

1. art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.),

2. art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

3. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),

4. art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).