Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://thecakes.pl ("Sklep Internetowy").

Sprzedającym jest The Cakes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000557793, NIP 9522136973, REGON 361541791, kapitał zakładowy 50.000 zł.

We wszelkich sprawach związanych ze sprzedażą Towarów realizowaną za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może kontaktować się ze Sprzedającym drogą listowną (na adres: The Cakes sp. z o.o., Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa) lub elektroniczną (na adres: [email protected]).

Sklep Internetowy kieruje się prawami konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Akt o Usługach Cyfrowych lub Akt - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).

3. Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 

5. Formularz Zamówienia - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa Zamówienie w Sklepie Internetowym.

7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

9. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

10. Nielegalne Treści - informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług Elektronicznych, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

11. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. Usługodawca lub Sprzedający – podmiot dokonujący sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.

13. Przedmiot Transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

14. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

15. Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

17. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.paperconcept.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie. 

18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę sztuk Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

19. Rozporządzenie - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2 Zasady ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Kontynuuj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: The Cakes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa.

4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

5. Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Zapisz”, a następnie (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: The Cakes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa.

6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

7. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną papieru ozdobnego, kopert, artykułów plastycznych i kreatywnych oraz dekoracji i akcesoriów związanych z organizacją przyjęć. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet z wysyłką na terenie Unii Europejskiej.

8. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

10. Wymogi techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego obejmują łącze internetowe o przepustowości minimum 512kb/s oraz sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym Windows/MacOS/Linux i przeglądarką internetową w najnowszej stabilnej wersji (zalecamy Google Chrome, Safari, Opera, Mozilla Firefox) z włączoną obsługą JavaScript lub inny sprzęt elektroniczny z systemem operacyjnym Android lub iOS z przeglądarką internetową w najnowszej stabilnej wersji (zalecamy Google Chrome, Safari, Opera, Mozilla Firefox) z włączoną obsługą JavaScript.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą mailową. Zamówienia można składać całą dobę, przez cały rok.

3. Zamówienie jest złożone skutecznie, jeśli Klient prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia i prawidłowo poda swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. 

4. W wypadku, gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. Klient w trakcie procesu składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Faktura VAT może zostać dołączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

6. W trakcie składania Zamówienia Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w udostępnione dane osobowe, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia w każdym czasie.

7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych osobowych przez system Sklepu Internetowego w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Klienta. Sprzedający nie ma dostępu do hasła Klienta. Klient ma obowiązek chronienia hasła przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sklep Internetowy.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 pkt 8 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

10. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia (w przypadku płatności przelewem) lub z momentem opłacenia Zamówienia (w przypadku płatności PayU) lub z momentem złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”).

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Zamówienia z wysyłką na adres realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego. Do tego okresu należy doliczyć okres dostawy, której czas trwania uzależniony jest od wybranego sposobu doręczenia. 

2. Zamówienia z odbiorem osobistym w sklepach stacjonarnych Usługodawcy są realizowane w ciągu 2 dni roboczych. Do tego okresu należy doliczyć okres dostawy, której czas trwania waha się od 1-2 dni roboczych.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do występowania okresów wydłużonego czasu realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o których Sprzedawca będzie informował na bieżąco na stronie głównej Sklepu Internetowego (http://thecakes.pl). Wystąpienie okresów wydłużonego czasu realizacji zamówień nie wymaga zmiany Regulaminu w § 4 ust. 1 Regulaminu.

4. Termin realizacji Zamówienia i jego dostawy wskazany w Sklepu Internetowym liczony jest w dniach roboczych i rozpoczyna się zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu.

5. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Orlen Paczka (Ruch S.A. w Warszawie). Sklep Internetowy poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie adresem dostawy będzie adres Paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania Zamówienia.

6. W przypadku odbioru osobistego przesyłki są dostarczane do wskazanego sklepu stacjonarnego Sprzedającego. O możliwości odebrania Zamówienia Usługodawca informuje drogą elektroniczną. Zamówienie należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości jego odbioru. Zamówienie nieodebrane w wyznaczonym terminie, zostanie odesłane do magazynu Sklepu Internetowego, a następnie anulowane.

7. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy. Klient może uprzednio zapoznać się z cennikiem udostępnionym w zakładce Dostawa i płatność.

§ 5 Płatności

1. Na każdy Towar wystawiana jest faktura imienna lub faktura VAT.

2. Płatność za Zamówienie może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze Towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU), płatności BLIK, przelewu elektronicznego poprzez zewnętrzny system płatności imoje (obsługiwany prez firmę ING Bank Śląski Są. Z siedzibą w Katowicach) lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego.

§ 6 Odstąpienie od  Umowy Sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta, przez co rozumie się m. in. doręczenie przesyłki na adres wskazany przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, w zakładce Zwroty. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wartość zwracanych Towarów. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w całości Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy Towarów (w wysokości kosztów najtańszej dostawy dostępnej w dniu składania zamówienia). Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w całości Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy Towarów (w wysokości kosztów najtańszej dostawy dostępnej w dniu składania zamówienia). W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w części, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towarów, chyba, że niezakupienie zwracanej części Towarów wpłynęłoby na obniżenie wartości dostawy. W takim przypadku Usługodawca zwróci odpowiednią część wartości najtańszej dostawy dostępnej w dniu składania zamówienia.

7. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres: The Cakes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa przed upływem tego terminu.

10. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi koszty zwrotu Towaru. W przypadku braku odebrania Towaru przez Klienta, którą domniemuje się jako odstąpienie od Umowy, Klienta obciąża się kosztami zwrotu Towaru do Sprzedającego.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu sposobu zapłaty, którego użył Klient.

§ 7 Rękojmia

1. Usługodawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne.

2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży - chyba że Usługodawca, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
 2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Towaru pokrywa Usługodawca.

4. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. 

5. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Klient (w tym Konsument) może kierować w formie pisemnej na adres: The Cakes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Trakt Lubelski 135, 04-790 Warszawa, lub elektronicznie na adres: [email protected].

2. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klienta Sklepu Internetowego w związku ze składanymi Zamówieniami jest Usługodawca. 

2. Kwestie związane z ochroną danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności Usługodawcy.

3. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione przez Sklep Internetowy innym odbiorcom danych osobowych niż Usługodawca, określonym w par. III Polityki Prywatności, w tym w szczególności: 

 1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-324 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności;
 2. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (adres: Sokolska 34, 40-086 Katowice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005459 („Bank”) w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj.: (i) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności internetowej; (ii) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu Internetowego przy użyciu instrumentów płatniczych przez Internet; (iii) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami; 
 3. Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Puławska 2, 02-566 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000689624 („Twisto”), w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyte Towary przez Twisto w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep Internetowy, a także w celu weryfikacji przez Twisto należytego wykonania takich umów zlecenia. 

4. W przypadku, gdy przekazanie danych osobowych Klienta następuje:

 1. w celu zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem Internetowym, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem Internetowym;
 2. w celu przekazania danych osobowych Klienta do Twisto przed zawarciem umowy sprzedaży Towaru nabywanego w Sklepie Internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Internetowy;
 3. do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta płatności na rzecz Sklepu Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu Internetowego;
 4. do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Bankiem; 
 5. do Twisto w związku z możliwością zaproponowania Klientowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Klienta Towar przez Twisto w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep Internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep Internetowy i w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

5. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, a nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Polityki Prywatności oraz Kodeksu cywilnego i odpowiednich przepisów obowiązującego prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia.

§ 10  Nielegalne treści i inne treści niezgodne z Regulaminem

1. Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o Usługach Cyfrowych w zakresie dotyczącym Sklepu Internetowego i Usługodawcy. Usługobiorca co do zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, chyba że Regulamin wymaga podania określonych danych (np. dane do złożenia Zamówienia).

2. Punkt Kontaktowy - Usługodawca wyznacza adres poczty elektronicznej [email protected] jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Usługodawcy z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi (w tym Usługobiorcom) bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Usługodawcą drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych . Usługodawca wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.

3. Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych: 

 1. Na adres poczty elektronicznej [email protected] dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.
 2. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Usługodawca umożliwia i ułatwia dokonywanie na podany wyżej adres poczty elektronicznej zgłoszeń zawierających wszystkie poniższe elementy: (1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne Treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 3. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 Aktu o Usługach Cyfrowych w odniesieniu do informacji, której dotyczy, jeżeli umożliwia Usługodawcy działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.
 4. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Usługodawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
 5. Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu, o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Usługodawca korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa poprzednim punkcie.

4. Informacja na temat ograniczeń, które Usługodawca nakłada w związku z korzystaniem z Sklepu Internetowego, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Usługobiorców:

 1. Usługobiorcę obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Sklepu Internetowego:
  1. obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do zamieszczania treści (np. w ramach opinii lub komentarzy), zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;
  2. obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;
  3. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Treści;
  4. zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  5. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
  6. obowiązek posiadania – w przypadku, gdy jest to konieczne – wszelkich wymaganych praw i zezwoleń do dostarczania takich treści na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwoleń i zgód na ich wykorzystywanie,  rozpowszechnianie, udostępnianie, lub publikację, zwłaszcza prawa publikowania i rozpowszechniania w Sklepie Internetowym oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku treści, które obejmują wizerunek lub dane  osobowe osób trzecich;
  7. obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Sklepu Internetowego lub osób trzecich.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez Usługobiorców na stronę Sklepu Internetowego. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Usługodawcy lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie.
 3. Proces moderowania może odbywać się ręcznie przez człowieka lub opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających Usługodawcy identyfikację Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem. Po zidentyfikowaniu takich treści Usługodawca podejmuje decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ogranicza ich widoczność lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne (np. kontaktuje się z Usługobiorcą celem wyjaśnienia zastrzeżeń i zmiany treści). Usługodawca w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje Usługobiorcę, który dostarczył treści (w razie posiadania jego danych kontaktowych) o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.
 4. Usługodawca realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.

5. Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub decyzji Usługodawcy podjętej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu. Korzystanie z tej procedury jest bezpłatne i umożliwia składanie skarg w sposób elektroniczny na podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg pozostaje bez uszczerbku dla prawa danej osoby lub podmiotu do wszczęcia postępowania przed sądem oraz nie narusza jego innych praw.

6. Usługodawca rozpatruje wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub podjętej decyzji w sposób terminowy, niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny. Jeżeli skarga lub inne zgłoszenie zawiera wystarczające powody, aby Usługodawca uznał, że jego decyzja o niepodejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z Regulaminem, lub zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Usługodawca bez zbędnej zwłoki uchyla lub zmienia swoją decyzję co do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ograniczenia ich widoczności lub podejmuje inne działania, które uzna za konieczne.

7. Usługobiorcy, osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych Treści, do których skierowane są decyzje Usługodawcy dotyczące Nielegalnych Treści lub treści niezgodnych z Regulaminem, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Usługodawcy.

§ 11 Promocje i zniżki

1. Promocje, wyprzedaże i zniżki, w tym kupony/kody zniżkowe i programy lojalnościowe udostępniane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Newslettera czy przez inne kanały publikacji, jak np. konta social media prowadzone przez Usługodawcę, nie łączą się ze sobą. 

2. W przypadku łączenia się kilku rabatów czy promocji - na dany produkt obowiązuje jeden rabat lub promocja - według tego, co bardziej korzystne dla Klienta.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji lub obowiązującej zniżki przed przewidzianym czasem trwania np. na skutek wyczerpania zapasów.

§ 12  Zmiana Regulaminu

1. Regulamin może ulec zmianom. Rekomendujemy zapoznawanie się z treścią Regulaminu każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie lub zapisanie na wybranym nośniku.

2. W przypadku powstania sporu dotyczącego Umowy Sprzedaży, Klient oraz Usługodawca zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania sporu. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych są przekazywane i udostępniane przez prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

4. Wszelkie spory związane z Umową Sprzedaży Klient może rozwiązać również za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

5. Regulamin jest publikowany w wersji językowej polskiej i angielskiej. W razie rozbieżności wersja polska ma charakter wiążący. 

OSTATNIA AKTUALIZACJA REGULAMINU - 15 maja 2024 r.

POPRZEDNIA WERSJA REGULAMINU do 14 maja 2024 r. - pobierz